Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten met Bakkersgoud zijn naast de eventuele bedongen bijzondere voorwaarden, uitsluitend de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing. De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. Afwijkende of aanvullende bedingen zullen slechts gelden wanneer zij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

 

 1. De goederen worden geleverd vanuit de magazijnen van de verkoper en het vervoer geschiedt steeds op het risico van de koper. Ook de kosten van vervoer komen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, ten laste van de koper.

 

 1. Bij het vertrek van de goederen uit de magazijnen van Bakkersgoud vermelde gegevens inzake gewicht, volume en/of hoeveelheden, alsmede de andere bedingen die op de verpakking voorkomen, binden de koper die de goederen aanvaardt.

 

 1. Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bakkersgoud. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd zijn ten bedrage van 10% per jaar. Bovendien zal op deze openstaande hoofdsommen ook een forfaitaire schadebeding van 10% verschuldigd zijn, doch met een minimum van 50 € en een maximum van 1.500 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 

 1. Wanneer de koper in gebreke blijft zijn verbintenissen uit te voeren, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling kunnen ontbonden worden onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding te vorderen. De verkoper zal de ontbinding van de verkoop aan de koper bekendmaken bij ter post aangetekende brief.

 

 1. Het risico van de verkochte goederen gaat op de koper over bij de levering. Niettemin blijven de goederen steeds eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling, zelfs indien ze verkocht of doorverkocht werden. Zolang er geen volledige betaling heeft plaatsgehad mag de koper ze niet in pand geven noch als zekerheid in de ruimste zin van het woord gebruiken. In geval van beslag op de verkochte goederen dient de koper de verkoper daarvan onmiddellijk te verwittigen.

 

 1. Op alle overeenkomsten met de verkoper is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing en in geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten zijn enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

 

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting medegedeeld en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer de verkoper ten gevolgen van overmacht, staking, lock-out of een andere ernstige reden niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

 1. Alle opmerkingen in verband met de ontvangen hoeveelheden of gewichten, en alle klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts ontvankelijk wanneer zij gebeurden bij het in ontvangst nemen van de goederen. Zij dienen vastgesteld te worden door het formuleren van voorbehoud op de vrachtbrief en dienen binnen de 8 dagen na levering schriftelijk bevestigd te worden door middel van een aangetekende brief. Zij zullen in geen geval nog kunnen aanvaard worden wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden. Klachten wegens verborgen gebreken dienen binnen de dertig dagen n a de levering aan de verkoper te worden meegedeeld bij middel van een aangetekende brief. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden wanneer de goederen onoordeelkundig of in strijd met de gebruiksaanwijzing gestockeerd, verwerkt, bewerkt, behandeld of gebruikt werden.

 

 1. In geval van voortverkoop van de goederen komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.

 

 1. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van koper geschokt worden door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.